เรือนจำกลางลำปางจัดตั้งศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมีงานทำ ( CARE : Center for Assistance to Reintegration and Employment)

768

เรือนจำกลางลำปางจัดตั้งศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมีงานทำ ( CARE : Center for Assistance to Reintegration and Employment)

โดยภารกิจของศูนย์ มีหน้าที่ดังนี้

1.ส่งเสริมภาวะการมีงานทำ

2. ประสานงานเครือข่ายในการให้ความช่วยเหลือและส่งต่อข้อมูลผุู้พ้นโทษไปยังหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องและให้ความช่วยเหลือ

3.จัดทำข้อมูลความต้องการมีงานทำของผุู้้ที่ใกล้พ้นโทษ

4.จัดทำข้อมูลของผู้ประกอบการในตำแหน่งงานว่างและมีความประสงค์จะจ้างงานผู้โทษ

5.ดำเนินการตามข้อสั่งการอื่นๆของกรมราชทัณฑ์

CARE