ประกาศประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)ฯ จำนวน 1 คัน (เรือนจำกลางลำปาง)

117

ประกาศประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเชิญชวน (2)
รายการประกาศที่เกี่ยวข้อง
ลำดับ ประเภทประกาศ วันที่ประกาศ
1 ร่างเอกสารประกวดราคา(e-Bidding) 27/09/2561
2 การประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 27/09/2561
3 ประกาศเชิญชวน 10/10/2561 
4 การประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 27/09/2561