ประกาศข้อมูลราคากลางในการจัดจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 5 อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563(รจก.ลำปาง))

42

ประกาศข้อมูลราคากลางในการจัดจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 5 อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563(รจก.ลำปาง)

แบบ บก.06 จ้าง รปภ. 2563 จำนวน 5 อัตรา