ประกาศข้อมูลราคากลางในการจัดซื้อวัสดุอาหาร (อาหารดิบเป็นรายสิ่งและเครื่องปรุง) สำหรับใช้เลี้ยงผู้ต้องขัง ผู้ต้องกักขัง งปม.2562 (เพิ่มเติม) (รจก.ลำปาง)

51

ประกาศข้อมูลราคากลางในการจัดซื้อวัสดุอาหาร (อาหารดิบเป็นรายสิ่งและเครื่องปรุง) สำหรับใช้เลี้ยงผู้ต้องขัง ผู้ต้องกักขัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม)(รจก.ลำปาง)

แบบ บก.06 ซื้อ อาหารดิบ 2562 (เพิ่มเติม)